Jak i kiedy przeprowadza się inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja budowlana to szczegółowe opracowanie techniczne dotyczące aktualnego stanu istniejącego budynku. Od projektu budowlanego różni się tym, że zawiera informacje faktycznie, a nie takie, które były początkowo planowane. O tym, jak wyglądają poszczególne etapy inwentaryzacji budowlanej i dlaczego się ją przeprowadza, przeczytasz w poniższym tekście.

W jakim celu się ją przeprowadza?

Inwentaryzację wykonuje się na zlecenie inwestora, który potrzebuje udokumentowania aktualnego stanu obiektu. Decyduje on także o jej zakresie. Może ona być całkowita i dotyczyć całego budynku lub częściowa z uwzględnieniem tylko wybranych elementów. Dodatkowo przeprowadza się inwentaryzację cząstkową np. dla detali architektonicznych. Inwentaryzacja budowlana obejmuje m.in.:

– wymiary, – lokalizację, – położenie budynku na działce, – materiały użyte do budowy, – przekroje, – wizualizacje pomieszczeń, – wizualizację elewacji, – rzut dachu, – rzuty poszczególnych kondygnacji, – fotograficzną dokumentację, – instalacje hydrauliczne, elektryczne, C.O. i inne.

Potrzeba sporządzenia inwentaryzacji budowlanej może wynikać z faktu zaginięcia lub zniszczenia projektu budowlanego. Mógł on stać się wybrakowany przez to, że na przestrzeni lat przechodził z rąk do rąk. Wykonanie nowej dokumentacji może być niezbędne w celu udanej sprzedaży. Zdarza się również tak, że przez wprowadzenie pewnych zmian projekt stał się nieaktualny. Rzeczywisty obraz budynku będzie również potrzebny do przeprowadzenia określonych prac remontowych takich jak:

– nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa obiektu, – wymiana dachu, – modernizacja instalacji, – renowacja i rekonstrukcja budynku.

Po przeprowadzonych remontach inwentaryzacja budowlana może być formą rozliczenia dla wykonawcy. Ponadto jest ona niezbędna w przypadku wydzielenia osobnych ksiąg wieczystych dla lokali mieszkaniowych lub użytkowych. Stosuje się ją również w sytuacji wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, zmiany jego sposobu użytkowania, legalizacji samowoli budowlanej lub adaptacji. W inwentaryzacji znajduje się wyliczenie rzeczywistej powierzchni użytkowej oraz ocena stanu technicznego budynku.

Jak przebiega proces inwentaryzacji budowlanej?

Inwentaryzacja budynku wymaga przeprowadzenia pomiarów na potrzeby szkiców. W tym celu osoba wyliczająca pomiary musi przejść przez wszystkie pomieszczenia uwzględnione w inwentaryzacji, by zmierzyć długość i grubość ścian, wysokość pomieszczeń, obliczyć lokalizację otworów drzwiowych i okiennych, a także spisać wymiary i położenie wnęk, kratek wentylacyjnych, parapetów, belek, podciągów oraz ewentualnie innych elementów stałych. Wymiary sprawdza się za pomocą dalmierza laserowego lub miary. Przeważnie uczestniczą w tym dwie, a czasem trzy osoby. Pomiary przeprowadzane są dość szybko, jednak realny czas zależy od ilości pomieszczeń i poziomu ich skomplikowania. Przy mniejszych inwentaryzacjach może to być kilkanaście minut, w większych czas wydłuży się do kilkudziesięciu. Znacznie dłużej trzeba poczekać na pełną realizację, która wymaga sporządzenia właściwej dokumentacji zawierającej szkice i opisy.

Jak i kiedy przeprowadza się inwentaryzację budowlaną?

Wróć