Zasady projektowania obiektów użyteczności publicznej

Ponieważ budynki użyteczności publicznej przeznaczone są dla ogółu, ich projektowanie rządzi się nieco innymi prawami niż w przypadku budynków prywatnych. Muszą bowiem nie tylko atrakcyjnie i godnie się prezentować, lecz także być zgodne z przepisami prawa budowlanego.

Wymagania dotyczące budynków użyteczności publicznej

Wymagania techniczne dotyczące projektowania budynków użyteczności publicznej regulowane są przez ustawę o prawie budowlanym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do najważniejszych wymogów, które powinny koniecznie zostać wzięte pod uwagę zarówno na etapie projektu budynku, jak i jego wznoszenia, należy zapewnienie w jego obrębie:

  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • bezpieczeństwa konstrukcyjnego,
  • bezpieczeństwa użytkowania,
  • właściwych warunków sanitarnych i higienicznych,
  • oszczędności energii oraz izolacji cieplnej przegród,
  • zabezpieczenia przed hałasem i drganiami,
  • ochrony środowiska,
  • warunków użytkowych (zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, a także zapewnienie wody i paliwa przy jednoczesnym założeniu efektywnego wykorzystania wszystkich powyższych, jak również usuwania odpadów, ścieków oraz wody opadowej).

Dostosowanie budynku do wymienionych wymogów leży zarówno w gestii architekta, jak i projektanta, który dokona późniejszej aranżacji wnętrz. Ponadto koszty ostatecznego projektu muszą zmieścić się w obrębie założonego wcześniej budżetu.

Oprócz tego obiekty użyteczności publicznej powinny być projektowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy – ze względu na to, że nierzadko są one lokalami usługowymi lub zakładami przemysłowymi, w związku z czym stanowią miejsca pracy licznego personelu.

Prawo budowlane nakłada też na inwestora obowiązek dostarczenia koniecznych udogodnień dla osób niepełnosprawnych – tak, by mogły one poruszać się po budynku sprawnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa bez względu na stopień swojej niepełnosprawności. Oznacza to m.in. konieczność instalacji podjazdów i podestów umożliwiających wózkom inwalidzkim bezpieczny wjazd na teren obiektu, a także zadbanie o antypoślizgowe powierzchnie, klamki ergonomiczne, pomieszczenia sanitarne i toalety odpowiednie dla wózków czy wejścia o szerokości wynoszącej co najmniej 90 cm.

Zasady projektowania obiektów użyteczności publicznej

Wróć