Na czym polega przegląd budynku?

Utrzymywanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, poprzez przeprowadzanie cyklicznych przeglądów technicznych, to obowiązek właścicieli i zarządców. W polskim prawie budowlanym można znaleźć przepisy dotyczące konieczności dokonywania oględzin oraz kwalifikacji niezbędnych do przeprowadzania poszczególnych czynności z tego zakresu. Za niedostosowanie się można otrzymać mandat karny wymierzony przez nadzór budowlany w wysokości do 5 tys. zł, a także ograniczenie lub pozbawienie wolności do 12 miesięcy.

Kiedy trzeba przeprowadzać przeglądy okresowe?

Właściciel lub zarządca danego budynku musi pilnować tego, by był on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska. Należy również dbać o stan techniczny obiektu oraz o jego estetykę. W tym celu przeprowadzane są kontrole, które odnotowuje się w książce obiektu budowlanego. Zakres poszczególnych prac można znaleźć w stosownych aktach prawnych. Zachęcam z możliwości skorzystania z doradztwa budowlanego. Obowiązkowe przeglądy dzielą się na:

 • – okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku,
 • – okresowe wykonywane co najmniej raz w roku,
 • – okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat,
 • – każdorazowe wykonywane w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

W ciągu roku obiekt budowlany powinien być co najmniej raz poddawany kontroli, podczas której zostanie sprawdzony stan elementów narażonych na działanie czynników zewnętrznych, instalacji, przewodów kominowych oraz urządzeń służących ochronie środowiska.

Jakie czynności wchodzą w skład przeglądu budynku?

Regularne kontrole wymagane są w budynkach powyżej 1.000 m2 powierzchni zabudowy oraz budowlach, a przede wszystkim w budynkach wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, biurowych, administracyjnych, budynkach handlowych i usługowych. Kontrolne sprawdzenie stanu technicznego obejmuje: 

 • – zewnętrzne warstwy ścian,
 • – elementy ścian,
 • – balustrady,
 • – urządzenia zamontowane na ścianach i dachu,
 • – elementy odwodnienia,
 • – obróbki blacharskie,
 • – pokrycie dachowe,
 • – instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • – instalacja kanalizacyjna,
 • – zabezpieczenia przeciwpożarowe,
 • – przejścia przyłączy przez ściany.

Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych uwzględnia przede wszystkim sprawdzenie drożności i siły ciągu, uszkodzenia i ewentualne zmiany wprowadzone w kanałach lub przewodach w obiektach powyżej 2000 m2 powierzchni zabudowy oraz 1000 m2 powierzchni dachu przeprowadza się przegląd dwa razy w roku – do 31 maja i do 30 listopada. Natomiast kontrola stanu technicznego wymagana co 5 lat obejmuje kompleksowe sprawdzenie wszystkich elementów obiektu pod względem technicznym i przydatności do użytkowania. Są to elementy konstrukcyjne, techniczne oraz instalacje. Jej zakres częściowo pokrywa się z kontrolami corocznymi.

Na czym polega przegląd budynku?

Wróć