Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Przeglądanie projektów budowlanych w katalogu pozwala zobaczyć tylko ogólny zarys efektu końcowego. Złożenie go do starostwa powiatowego wiąże się z dookreśleniem wielu wymiarów, oznaczeń i informacji opartych o aktualne przepisy budowlane. Z tego tekstu możesz dowiedzieć się, jakie elementy muszą znaleźć się w projekcie budowlanym domu.

Projekt zagospodarowania terenu

Od 2020 roku projekt budowlany składa się z trzech podstawowych części. Pierwsza z nich to projekt zagospodarowania działki, który sporządza się na mapie do celów projektowych lub mapie katastralnej w skali 1:500, lub 1:1000. Jest to zarys projektowanych obiektów naniesiony na aktualną mapę sytuacyjno-wyjściową w granicach działki. Uwzględnia on:

– budynek,
– dojazd,
– szambo,
– śmietniki,
– ogrodzenie,
– sieć uzbrojenia terenu.

Ponadto niezbędne są opisy i rysunki przyłączy wodociągowych, studni, sieci elektrycznych, rur kanalizacyjnych, dopływu gazu i ewentualnie linii telekomunikacyjnych. Projekt zagospodarowania terenu zawiera informacje na temat wymiarów działki, usytuowania projektowanego domu, jego wymiary zewnętrzne i odległości od granic działki oraz miejsca postojowe dla samochodów. W tej części należy również uwzględnić ingerencję w środowisko naturalne, czyli wycinkę drzew, sposób skierowania wód opadowych czy zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu musi uwzględniać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu. Ma on duży wpływ na to, jak budynek może wyglądać, gdzie będzie się znajdował i jak będą rozmieszczone poszczególne elementy na działce.

Projekt architektoniczno-budowlany

Drugi zakres uważa się za najbardziej istotną dla całego projektu budowlanego. Projekt architektoniczno-budowlany składa się z części rysunkowej i opisowej. W części rysunkowej znajdują się:

– rzuty poszczególnych kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku,
– rzut fundamentów,
– rzut dachu i więźby dachowej,
– przekroje poprzeczne i podłużne w charakterystycznych miejscach (np. schodach),
– wszystkie elewacje projektu.

Ponadto w tej części muszą znaleźć się rysunki przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i ogrzewania. Wykonuje się w skali co najmniej 1:100, natomiast w przypadku adaptacji lub rozbudowy w skali 1:50. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje na temat użytych materiałów, konstrukcji domu, posadowienia budynku, istotnych rozwiązań instalacyjnych, charakterystyki energetycznej obiektu wraz z rocznym zapotrzebowaniem na energię oraz współczynniki izolacyjności termicznej w poszczególnych warstwach przegród. Część opisowa uwzględnia również wszelkie dane liczbowe, czyli:

– powierzchnię całkowitą,
– powierzchnię netto,
– powierzchnię użytkową,
– kubaturę ogrzewania i nieogrzewania domu.

Projekt przebudowy lub adaptacja projektu dodatkowo wymagają zestawienia wartości liczbowych w celu łatwego porównania stanu przed inwestycją i po niej. W dokumentacji projektowej powinien znaleźć się także plan BIOZ, czyli informacja na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

Projekt techniczny

Ostatnią częścią, która zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego została wyodrębniona w 2020 roku, jest projekt techniczny. To wydzielona część obecnego projektu architektoniczno-budowlanego, której nie trzeba składać do urzędu. Ma ona być przekazywana kierownikowi budowy. Zawiera zbiór  szczegółowych dyspozycji technicznych dla wykonawców inwestycji, które określają zakres, metody i sposoby przeprowadzania poszczególnych prac, dostaw urządzeń i czynności niezbędnych do zakończenia budowy.

Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Wróć