Dokumentacje budowlane

Proces wydzielania kolejnych samodzielnych lokali

Pomoc w sporządzeniu dokumentacji budowlanych - Archi Bia Białystok

Dokumentacja budowlana jest nieodzownym elementem każdego przedsięwzięcia, które ma na celu postawienie budynku czy montaż konstrukcji. Bez odpowiednich dokumentów nie jest możliwa skuteczna realizacja, a uchybienia w jej wykonaniu mogą skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami – od opóźnień na budowie po dotkliwe kary. Specyfika naszej pracy wymusza na nas dobrą znajomość prawa budowlanego, dzięki czemu wiemy, jakie dokumenty są potrzebne. Dla osoby, która na co dzień nie ma styczności z budową, intencje ustawodawcy oraz wymogi narzucane przez obowiązujące ustawy mogą wydawać się niezrozumiałe. Chcąc zapewnić naszym Inwestorom rzetelną i kompleksową obsługę, pomagamy w sporządzeniu dokumentacji budowlanej oraz dostarczeniu jej do odpowiednich instytucji.

Jakie dokumenty są potrzebne na budowie?

Oto lista najważniejszych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Warto się zapoznać z ich spisem, ponieważ nieposiadanie którekolwiek z nich może grozić nałożeniem wysokiej kary.

  • Pozwolenie na budowę – jest to najważniejszy dokument, bez którego prace budowlane nie mogą się rozpocząć. Do jego uzyskania należy przedstawić szczegółowy projekt budowlany w odpowiednim urzędzie. To tam, po zapoznaniu się z dokumentacją, wystawiane jest pozwolenie na budowę,
  • Szczegółowo opisany projekt budowlany - gdzie zawarty jest projekt zagospodarowania danej działki wraz z projektem architektoniczno-budowlanym,
  • Dziennik budowy – jest prowadzony przez kierownika budowy w trakcie robót budowlanych. Stanowi urzędowy dokument, który opisuje przebieg prac budowlanych,
  • Operaty geodezyjne – komputerowy wydruk map, które obrazują dane ewidencyjne działki lub terenu pod budowę,
  • Książka obmiarów – służy do potwierdzania wykonanych robót. Jest podstawą do późniejszego rozliczenia się z inwestorem,
  • Protokoły odbiorów częściowych i końcowych – potwierdzające częściowy lub całościowy odbiór budowlany, który potwierdza wykonanie danych czynności budowlanych,
  • Inwentaryzacje budowlane.

Jest to tylko kilka z najważniejszych informacji, których Inwestorzy muszą być świadomi. Oczywiście z chęcią udzielimy porad stosownych do okoliczności. Jesteśmy gotowi wesprzeć naszych Inwestorów na każdym etapie realizacji projektu.

Oprócz pełnej dokumentacji budowy należy posiadać dokumentację powykonawczą. Są to wszystkie dokumenty budowy, które zawierają zmiany dokonane w czasie wykonywania robót. Ponadto na budowie potrzebne są wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wszystkich instalacji i urządzeń znajdujących się w obiekcie. Należy mieć przy sobie również opracowania projektowe oraz dokumenty techniczne dotyczące robót budowlanych. Za brak jakiegokolwiek dokumentu grozi wysoka kara grzywny.