Co zawiera dokumentacja pobudowlana?

Postawienie budynku wymaga sporządzenia odpowiednich dokumentów, które trzeba gromadzić podczas kolejnych etapów budowy. Brak posiadania któregokolwiek z nich może grozić nałożeniem wysokiej kary, dlatego jeszcze przed powstaniem inwestycji trzeba mieć świadomość, co będzie potrzebne. Poszczególne pozycje zostały opisane w prawie budowlanym oraz w poniższym tekście.

Dokumenty zebrane przed budową

Prace mogą rozpocząć się dopiero wtedy, gdy inwestor otrzyma pozwolenie na budowę. Wydaje się je na podstawie szczegółowego projektu budowlanego, który uwzględnia projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem technicznym. Jego opracowanie zależy od wypisu z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy, mapy sporządzonej przez geodetę, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Do tego dochodzą załączniki w postaci opinii, uzgodnień, pozwoleń, oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia przyszłego obiektu do istniejących sieci.

Dokumentacja powstająca podczas budowy

Niezbędnym dokumentem podczas trwających robót jest dziennik budowy. Znajdują się w nim kolejne etapy oraz zaistniałe zdarzenia i okoliczności. Na budowie potrzebne są wszelkie instrukcje obsługi oraz eksploatacji poszczególnych instalacji i urządzeń istniejących w obiekcie. Zakończenie prac zatwierdza się poprzez sporządzenie częściowych lub końcowych protokołów odbioru. Potwierdzenie wykonywanych robót odnotowuje się w księdze obmiarów, która stanowi podstawę do późniejszego rozliczania się. Inwestor musi mieć także dokumentację powykonawczą. Są to wszystkie dokumenty dotyczące zmian wprowadzanych podczas wykonywania kolejnych prac.

Książka obiektu budowlanego

Wraz z zakończeniem budowy inwestor musi przekazać całą dokumentację właścicielowi lub zarządcy nieruchomości. Komplet dołącza się do książki obiektu, którą trzeba przechowywać aż do końca istnienia budynku. Książka obiektu budowlanego to oficjalny dokument, który opisuje historię eksploatacji nieruchomości. Znajdują się w niej kontrole stanu technicznego, przeglądy, remonty i dokonywane zmiany zachodzące podczas użytkowania. Zgodnie z prawem powinna ona zawierać wszelkie zdarzenia i działania, jakie były związane z korzystaniem z budynku. Należy ją skrupulatnie uzupełniać przez cały okres istnienia obiektu.

Co zawiera dokumentacja pobudowlana?

Wróć